top of page

วัตถุประสงค์ :

(1) เน้นทำจริงให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กร

(2) มีเอกสารตัวอย่างให้ฟรี

(3) มีโปรแกรมให้ทดลองใช้งาน

(4) บริการให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

Day-1

 

9:00-10:30 น

PDPA Overall-1

10:30-10:45 น

Break

10:45-12:00 น

PDPA Overall-2

12:00-13:00 น

Lunch

13:00-14:30 น

Committee, Organization, Data Protection officer: DPO

14:30-14:45 น

Break

14:45-16:00 น

(1) Data Classification (Workshop)

Day-2

9:00-10:30 น

Data Controller

Data Processor

      (3)   Data Protection officer : DPO

10:30-10:45 น

Break

10:45-12:00 น

(1) Privacy Policy

(2) Privacy Notice

12:00-13:00 น

Lunch

13:00-14:30 น

(1) Consent Management

(2) CCTV Policy

(3) Cookies Policy

14:30-14:45 น

  Break

14:45-16:00 น

การประเมินความเสี่ยง (Data Protection Impact assessment)

Day-3

9:00-10:30 น

Record of processing agreement: ROPA (1)

บันทึกการประมวลผลในมาตราที่ 39

10:30-10:45 น

Break

10:45-12:00 น

Record of processing agreement: ROPA (Workshop) (2)

บันทึกการประมวลผลในมาตราที่ 39

12:00-13:00 น

Lunch

13:00-14:30 น

(1) เอกสารแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

(2) เอกสารคำร้องข้อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)

(3) จัดทำเอกสารตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding)

(4) จัดทำเอกสารข้อตกลงการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement: DPA)

(5) จัดทำเอกสารข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Data Sharing Agreement)

14:30-14:45 น

Break

14:45-16:00 น

(1) จัดทำเอกสารแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Breach Notification) 

(2) จัดทำเอกสารข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Joint Controller Agreement

(3) ทบทวนเอกสารใบสมัครงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

(4) ทบทวนเอกสารสัญญาจ้างปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

(5) จัดทำเอกสารคำประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน

Day-4

9:00-10:30 น

(1) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ (CIA)

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Authorization Matrix) และการทบทวนประจำปี

10:30-10:45 น

Break

10:45-12:00 น

Internal Audit

IA : Internal Audit (Workshop)

12:00-13:00 น

Lunch

13:00-14:30 น

(1) PDPA Awareness

(2) แนวทางในการการทบทวนเอกสาร นโยบาย และเอกสาร  

14:30-14:45 น

Break

14:45-16:00 น

Q&A

การจัดทำโครงการ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Implementation Course ) 4 Days

฿35,000.00 Regular Price
฿25,000.00Sale Price
    bottom of page