top of page

ERP001 : Project Manager For IT Manager (ERP Case Study)  Course Outline [ราคาเต็ม 5000 ลดเหลือ 3000]
หลักการและเหตุผล : 
          ผู้จัดทำโครงการ ผู้บริหารไอทีต่างล้วนมุ่งหวังที่จะบริหารจัดการให้โครงการต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะ ERP: Enterprise Resource Planning เป็นการวางแผนบริหารทรัพยากรของบริษัททั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจของบริษัท  แต่ผู้จัดการโครงการจะสามารถบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จได้หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ทักษะ ความสามารถประสบการณ์ คุณลักษณะของผู้จัดการไอทีเป็นสำคัญ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เป็นสิ่งที่ท้าทายผู้จัดการไอทีเป็นอย่างมากที่จะต้องอาศัยคุณสมบัติทั้งหมดข้างต้นเพื่อกำหนดเป้าหมาย วางแผน มอบหมายงาน ปรับโครงสร้างแผน ติดตามควบคุมงาน กำลังคน งบประมาณ หาแนวทางเพื่อจัดการกับปัญหา ความไม่แน่นอน ความเปลี่ยนแปลง และประสานงานกับทุกฝ่ายงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกีย เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นผู้จัดการไอทีจึงมีความสำคัญมากที่ต้องศึกษาหาความรู้ เพิ่มทักษะด้านการบริหารโครงการ และการจัดการอื่นๆ เพื่อเอาองค์ความรู้ไปบวกกับการประกอบวิชาชีพด้านไอทีประยุกต์ไปด้วยกัน ใช้ให้เกิดประโยชน์และนำมาซึ่งความสำเร็จของโครงการ Implement ERP Project  
          หลักสูตรนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาจากกรณีศึกษาของบริษัทตัวอย่าง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับรูปแบบต้นแบบ เอกสารต่างๆ Business Process ทำให้เข้าใจในความสำคัญลำดับขั้นตอนในแต่ละกระบวนการของการบริหารโครงการ ERP เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง 
 
วัตถุประสงค์ : 
• เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการบริหารงานโครงการ การติดตั้งระบบ ERP ให้กับบริษัท ให้ดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ ภายใต้งบประมาณที่ได้อนุมัติ และ ตาม Action Plan ที่วางแผนไว้
• เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการกำหนดดัชนีชี้วัดเป้าหมาย วางแผน มอบหมายงาน และปรับแผนโครงการให้สอดคล้องกับบริษัท ที่ผู้จัดการไอทีนั้นปฏิบัติหน้าทีอยู่
• เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารทีมงานในฝ่ายไอที(IT Department)  การประสานงานผู้บังคับบัญชาระดับกลาง(Managers)  และ ผู้ปฏิบัติงานจริง(Operation Users) ทำให้โครงการติดตั้งระบบ ERP ได้ตามแผนงาน 
• เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการด้านการประสานงานที่เกิดขึ้น วิเคราะห์แก้ไขปัญหากับทีม Consultant โดยเตรียมการบริหารการสื่อสาร ที่มีระเบียบแบบแผน ชัดเจน ทำให้ลดความขัดแย้ง การควบคุมงานได้ง่ายและรวดเร็ว 
• เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ Business Process Improvement ทุก Core Process ในบริษัท นำไปใช้ในนการแก้ปัญหา  และหลีกเลี่ยงปัญหาหรือลดความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดขึ้นได้ และเข้าใจถึงวิธีการติดตาม เฝ้าดู และวัดผล Project ตลอดเวลาระยะเวลาโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละกิจกรรมได้สำเร็จตามเกณฑ์คุณภาพที่ได้กำหนดเอาไว้ 
• สร้าง ERP Project Implementation Methodology พร้อมติดตาม(Follow up) งานแต่ละขั้นตอนให้กับบริษัทที่ผู้จัดการไอทีกำกับดูได้จริง

เนื้อหาการอบรม : 
• Introductionเพื่อระดมสมองความรู้ความเข้าใจการบริหารโครงการ ERP 
• การเตรียมเพื่อนำเสนอ Project ให้กับผู้บริหาร
• ERP Project Implementation Methodology
• การเขียนแผนงาน(Activity) วัตถุประสงค์ KPI งบประมาณ  Time Line พร้อมผู้รับผิดชอบ
• Role  &  Activity คณะทำงาน Project Team ( ERP Committee)
• Project Implementation Plan
• Project Initiation นำเสนอโครงการและส่วนประกอบต่างๆ
• การฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน ERP Conceptual Training
• การสำรวจ ข้อมูล(Business Analysis)
• การออกแบบ new business Flow (System Design)
• Configure the System & Customize Programs
• การฝึกอบรม (Key User Training) การเตรียมการอุปกรณ์และคู่มือ ตามแผนงาน
• แผนงานการทดสอบระบบ (User Acceptance Testing)
• Test Plan/Test Cases, Test Results พร้อมคู่มือ 
• การจัดเตรียม Data ขี้นระบบ (Data Take-on/Migration) 
• เตรียมข้อมูล Masters Data , Upload
• แผนงานใช้ระบบ (Go live Operation)
• สรุปแผนงาน(Post Implementation)

วีธีสมัครเข้าอบรม
ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
มาที่บัญชี บริษัท สยาม เน็ตเวิร์คเกอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 009-061877-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขที่ 128-2-30474-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 173-255200-2 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
จากนั้น Inbox Register มาที่ FB : Siam Networker [dot] COM
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล : xxxxx
Email : xxxx
Mobile : xxxx

ERP001 : Project Manager For IT Manager (ERP Case Study) 1 Day

฿5,000.00 Regular Price
฿3,000.00Sale Price
    bottom of page