top of page

หลักสูตร  Advance FortiGate Firewall Workshop Course Outline 2 Day [ราคาเต็ม 10000 ลดเหลือ 5000]
เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง ทดสอบ LAB กับอุปกรณ์ FortiGate Firewall 
ระยะเวลาอบรม 2 วัน 
สถานที่อบรม สถานที่ Siam Networker Academy (ตรงข้ามเดอะมอลล์รามคำแหง)
วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้
1. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ Configure จากอุปกรณ์ FortiGate Firewall ของจริงทั้งหมด
2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถเอาความรู้ที่ได้ไปติดตั้งและ Tuning Policy ในการทำงานจริงระดับ Enterprise Network
3. ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์กับระบบทำงาน ที่ใช้งานจร