top of page

หลักสูตร Work Shop LAN & Wireless Network 1 Day [ราคาเต็ม 5000 ลดเหลือ 2500]
จุดประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดสอบ Configure อุปกรณ์ Switch Layer 2/3 และอุปกรณ์ Access Point (Aruba) ของจริง
2.ผู้อบรมสามารถที่จะแก้ไขปัญหาการทำงานของอุปกรณ์ Switch Layer 2/3 และอุปกรณ์ Access Point ได้
3.ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะเข้าใจการทำงานของระบบเครือข่าย LAN และ Wireless LAN ได้
4.ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะออกแบบเครือข่าย LAN และ Wireless LAN ได้

เนื้อหาหลักสูตรจะเน้นในส่วนของการปฏิบัติ
ภาคทฤษฏี
1. ภาพรวมการทำงานของระบบเครือข่าย
2. การออกแบบและติดตั้ง Configure อุปกรณ์ Switch Layer 2 (VLAN and 802.1q)
3. การออกแบบและติดตั้ง Configure อุปกรณ์ Switch Layer 3 (Routing Between VLAN)
4. การออกแบบและติดตั้ง Configure อุปกรณ์ Access Point
5. เรียนรู้ Case Study ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายที่ใช้งานระดับเล็ก กลาง และใหญ่
ภาคปฏิบัติ
1. ทำ LAB ทดสอบ Configure และติดตั้งอุปกรณ์ Switch Layer 2
1.1 ทดสอบ Configure VLAN
1.2 ทดสอบ Configure Access Port for VLAN
1.3 ทดสอบการทำ 802.1Q Port
2. ทำ LAB ทดสอบ Configure อุปกรณ์ Switch Layer 3
2.1 ทดสอบ Configure DHCP Server
2.2 ทดสอบการทำ Routing ระหว่าง VLAN
2.3 ทดสอบการทำ Static Route
3. ทำ LAB ทดสอบ Configure อุปกรณ์ Access Point
3.1 ทดสอบ สร้าง SSID ในการใช้งาน Wireless (Guest / Mac Authentication and 802.1X)
3.2 ทดสอบ Security for Wireless System

วีธีสมัครเข้าอบรม
ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
มาที่บัญชี บริษัท สยาม เน็ตเวิร์คเกอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 009-061877-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขที่ 128-2-30474-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 173-255200-2 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
จากนั้น Inbox Register มาที่ FB : Siam Networker [dot] COM
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล : xxxxx
Email : xxxx
Mobile : xxxx

หลักสูตร Work Shop LAN & Wireless Network 1 Day

฿5,000.00 Regular Price
฿3,000.00Sale Price
    bottom of page