top of page

หลักสูตร System Integration for Enterprise Network 2 Day
(เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง โดยทดสอบ LAB กับอุปกรณ์ Firewall / Switch และ Access Point ของจริง)
วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้
1. ผู้เข้าอบรมจะต้องสามารถออกแบบระบบ Network ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หรือ Enterprise ได้
2. ผู้เข้าอบรมจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Network LAN & Wireless LAN และระบบ Security ได้
3. ผู้เข้าอบรมจะต้องสามารถทำการ Configure กำหนดค่าต่าง ๆ กับอุปกรณ์ Firewall (FortiGate) / Cisco Switch และ Aruba Access Point ได้
4. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสามารถทำการ monitor หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ Firewall / Switch และ Aruba Access Point ได้
5. ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ในการ Integrate เข้ากับระบบ Network ที่มีความแตกต่างกันได้

ลักษณะเด่นของการอบรมในครั้งนี้
1. ภาคทฤษฏี 30-40% ภาคปฏิบัติ 60 %
2. เน้นการติดตั้งและ Configure กำหนดค่าจากอุปกรณ์จริงทั้งหมด โดยจะมีอุปกรณ์ Firewall / Switch และ Access Point ในการทำแลปทดสอบ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเอาความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ Firewall/Switch และ Access Point ได้จริง
4. ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้ทั้ง LAN Switch / Wireless LAN และ Security ทางด้านความปลอดภัยด้านเครือข่ายที่ติดตั้งจริงทั้งหมด


เนื้อหาอบรมเบื้องต้นดังนี้
DAY1
Module 01 : OSI Model 7 Layer
Module 02 : Introduction basic switching Concept
Module 03 : How to configure VLAN in Layer 2 Switch
Module 04 : How to configure Access Port and Trunking (802.1q) Port in Layer 2Switch
Module 05 : Introduction basic Wireless LAN Concept
Module 06 : How to design (WiFi simulator Program) and configure Access Point
Module 07 : Introduction basic Firewall and Security Concept
Module 08 : How to design and configure Firewall for Gateway Security
Module 09 : How to design and configure routing between VLAN with Firewall
Module 10 : Integrate System for Solution Medium Network and Security

LAB 01 : Set up basic configure switching with CLI
LAB 02 : Configure VLAN in switch for LAN and Wireless LAN
LAB 03 : Configure Access Port and Trunking (802.1q) Port in Switch
LAB 04 : Design Wireless with WiFi simulator Program
LAB 05 : Configure Access Point and SSID for Wireless LAN
LAB 06 : Configure Firewall for Access Internet and VLAN
LAB 07 : Configure routing between VLAN with Firewall
LAB 08 : Configure Integrate System for Solution Medium Network and Security (Switch / Access Point and Firewall)

DAY2
Module 01 : How to design and configure Interface VLAN in Layer 3 Switch
Module 02 : How to design and configure routing between VLAN in Layer 3 Switch
Module 03 : How to design and configure routing to Firewall with Layer 3 Switch
Module 04 : How to design and configure routing in firewall to Layer 3 Switch
Module 05 : How to configure port security in switch
Module 06 : Integrate System for Solution Enterprise Network and Security

LAB 01 : Configure Interface VLAN in Layer 3 Switch
LAB 02 : Configure routing between VLAN in Layer 3 Switch
LAB 03 : Configure routing to Firewall with Layer 3 Switch
LAB 04 : Configure routing in firewall to Layer 3 Switch
LAB 05 : Configure port security in switch
LAB 06 : Configure Integrate System for Solution Enterprise Network and Security (Switch / Access Point and Firewall)

Case study
- Integrate System for Solution Medium Network and Security
- Integrate System for Solution Enterprise Network and Security
- Design WiFi Network in Corporate in Office (Guest,Staff and BYOD)
- Design WiFi Network in 5 Star Hotel (3 Solution)

วีธีสมัครเข้าอบรม
ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
มาที่บัญชี บริษัท สยาม เน็ตเวิร์คเกอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 009-061877-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขที่ 128-2-30474-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 173-255200-2 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
จากนั้น Inbox Register มาที่ FB : Siam Networker [dot] COM
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล : xxxxx
Email : xxxx
Mobile : xxxx

 

หลักสูตร System Integration for Enterprise Network 2 Day

฿8,000.00 Regular Price
฿5,000.00Sale Price
    bottom of page