top of page

หลักสูตร Routing and Switching Workshop 2 Days
จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้
1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้งานอุปกรณ์ Switch และ Router ได้เนื่องจากมีอุปกรณ์จริงให้ทดสอบ
2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้อบรมมีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ Switch และ Router ก่อนไปทำงานจริง
3. สอบวัดผลหลังจากเรียนไปแล้วท่านไหนสอบไม่ผ่านต้องกลับมาสอบใหม่ แล้วเราจะออกใบรับรองการสอบให้ครับ
มีเนื้อหาดังนี้
เรียนรู้และมีความเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ Switching Layer 2 ได้
เรียนรู้และสามารถ Configure เพิ่ม Security ให้กับอุปกรณ์ Switch Layer 2 ได้ 
เรียนรู้การทำ VLAN การทำ Trunking or 802.1Q
เรียนรู้การทำงาน Etherchannel or Link aggregation Layer 2 and Layer 3

LAB 1 : ทดสอบการทำงาน Port Security กับ อุปกรณ์ Cisco Switch
LAB 2 : ทดสอบการทำงาน VLAN and Trunking กับอุปกรณ์ Cisco Switch
LAB 3 : ทดสอบการทำงาน Etherchannel or Link aggregation Layer 2 and Layer 3

เรียนรู้การทำ Routing ระหว่าง VLAN โดยใช้อุปกรณ์ Router
เรียนรู้การทำ Routing ระหว่าง VLAN โดยใช้อุปกรณ์ Switch Layer 3
เรียนรู้การทำงานของ Switching Layer 3 และทำ Routing Static Route
เรียนรู้การทำงานของ Switching Layer 3 และทำ Dynamic Routing (OSPF)
LAB 4 : ทดสอบการทำงานของการทำ Routing ระหว่าง VLAN โดยใช้อุปกรณ์ Router
LAB 5 : ทดสอบการทำงานของการทำ Routing ระหว่าง VLAN โดยใช้อุปกรณ์ Switch Layer 3
LAB 6 : ทดสอบการทำงานของ Cisco Switch Layer 3 ในการทำ Static Route
LAB 7 : ทดสอบการทำงานของ Cisco Switch Layer 3 ในการทำ Dynamic Routing (OSPF)

เรียนรู้การทำงานของ Router ได้
เรียนรู้การทำงานของ Static Route และสามารถ Configure กับอุปกรณ์ Router 
เรียนรู้การทำงานของ Dynamic Routing (EIGRP) และทดสอบการทำงานกับอุปกรณ์ Router
เรียนรู้การทำงานของ Dynamic Routing (OSPF) และทดสอบการทำงานกับอุปกรณ์ Router

LAB 8 : ทดสอบการทำงาน Static Route กับอุปกรณ์ Cisco Router
LAB 9 : ทดสอบการทำงาน Dynamic Routing (EIGRP) กับอุปกรณ์ Cisco Router
LAB 10 : ทดสอบการทำงาน Dynamic Routing (OSPF) กับอุปกรณ์ Cisco Router

เรียนรู้การทำงานของ Access Control List และทดสอบการทำงานกับอุปกรณ์ Router
เรียนรู้การทำงานของ Network Address Translation (NAT) และทดสอบการทำงานกับอุปกรณ์ Router
LAB 11 : ทดสอบการทำงาน Access Control List กับอุปกรณ์ Cisco Router
LAB 12 : ทดสอบการทำงาน Network Address Translation (NAT)ในแบบต่าง ๆ กับอุปกรณ์ Cisco Router
 

หลักสูตร Routing and Switching Workshop 2 Days

฿8,000.00 Regular Price
฿5,000.00Sale Price
    bottom of page