top of page

หลักสูตร Palo Alto Next Gen Firewall Workshop 2 Day

วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้
1. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสามารถติดตั้งอุปกรณ์และ Configure Feature ที่สำคัญของ Firewall ได้ (Focus Palo Alto Firewall เพราะเป็นผู้นำด้าน Next Gen Firewall และใน Network Enterprise Firewall นิยมใช้มากเพราะสามารถทำ งานในระดับ Application Layer ได้เป็นอย่างดี
2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสามารถทำการ monitor หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ Firewall ได้
3. ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ในการ Integrate เข้ากับระบบ Network ที่มีความแตกต่างกันได้
ลักษณะเด่นของการอบรมในครั้งนี้
1. ภาคทฤษฏี 30-40% ภาคปฏิบัติ 60 %
2. เน้นการติดตั้งจากอุปกรณ์ Firewall จากประสบการณ์ทำงานจริง จึงสามารถนำไปใช้งานได้
3. ในส่วนของภาคปฏิบัติผู้เรียนจะได้ Configure Firewall (VM Palo Alto Next Gen Firewall) และทำการ Connect
ผ่านระบบ Network ไปหาผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ (VPN IPSec & Routing) และออกใช้งาน Internet
เนื้อหาอบรมเบื้องต้นดังนี้
=====DAY1======
Module 01 : Introduction NextGanation Firewall Concept
Module 02 : Set up firewall basic configure with CLI and GUI
Module 03 : How to configure system Firewall
Module 04 : How to con