top of page

หลักสูตร Palo Alto Next Gen Firewall Workshop 2 Day

วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้
1. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสามารถติดตั้งอุปกรณ์และ Configure Feature ที่สำคัญของ Firewall ได้ (Focus Palo Alto Firewall เพราะเป็นผู้นำด้าน Next Gen Firewall และใน Network Enterprise Firewall นิยมใช้มากเพราะสามารถทำ งานในระดับ Application Layer ได้เป็นอย่างดี
2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสามารถทำการ monitor หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ Firewall ได้
3. ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ในการ Integrate เข้ากับระบบ Network ที่มีความแตกต่างกันได้
ลักษณะเด่นของการอบรมในครั้งนี้
1. ภาคทฤษฏี 30-40% ภาคปฏิบัติ 60 %
2. เน้นการติดตั้งจากอุปกรณ์ Firewall จากประสบการณ์ทำงานจริง จึงสามารถนำไปใช้งานได้
3. ในส่วนของภาคปฏิบัติผู้เรียนจะได้ Configure Firewall (VM Palo Alto Next Gen Firewall) และทำการ Connect
ผ่านระบบ Network ไปหาผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ (VPN IPSec & Routing) และออกใช้งาน Internet
เนื้อหาอบรมเบื้องต้นดังนี้
=====DAY1======
Module 01 : Introduction NextGanation Firewall Concept
Module 02 : Set up firewall basic configure with CLI and GUI
Module 03 : How to configure system Firewall
Module 04 : How to configure firewall policies with Palo Alto
Module 05 : How to configure firewall object for Policy
Module 06 : DHCP Server by firewall
Module 07 : How to configure Policy with Security
- Application Visibility & Control (ACC)
- User Visibility & Control
- IPS
- APT Prevention
- Anti-Malware
- Command & Control
- Passive DNS
- Policy Control
LAB 01 : Set up firewall basic configure with CLI and GUI
LAB 02 : Configure DHCP Server
LAB 03 : Configure Policy for Internet with service port
LAB 04 : Management user with group by source ip address
LAB 05 : Management user with authentication by user group
LAB 06 : Configure shape and guarantee bandwidth with policy firewall
LAB 07 : Configure Security with Policy (Web,AV and Application etc.)
=====DAY2======
Module 08 : How to configure routing with firewall
Module 09 : How to Configure Policy Base Routing (PBR)
Module 10 : How to configure IPsec VPN(Site-to-Site) and SSL VPN (Client to Site)
Module 11 : High Availability (HA) Concept with Palo Alto Firewall
Module 12 : Monitor logging and report (syslog configure)
Module 13 : How to backup and restore configuration
Module 14 : How to Create Account for Management Firewall
LAB 08 : Configure Static Route with Palo Alto Firewall
LAB 09 : Configure Routing OSPF with Palo Alto Firewall
LAB 10 : Configure IPsec VPN(Site-to-Site)
LAB 11 : Configure Static NAT
LAB 12 : Backup and restore configuration
รบกวนผู้เข้าเรียนนำ Notebook มาด้วยนะครับ

วีธีสมัครเข้าอบรม
ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
มาที่บัญชี บริษัท สยาม เน็ตเวิร์คเกอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 009-061877-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขที่ 128-2-30474-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 173-255200-2 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
จากนั้น Inbox Register มาที่ FB : Siam Networker [dot] COM
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล : xxxxx
Email : xxxx
Mobile : xxxx

หลักสูตร Palo Alto Next Gen Firewall Workshop 2 Day

฿8,000.00 Regular Price
฿5,000.00Sale Price
    bottom of page