top of page

หลักสูตร Network Access Control with Aruba Clearpass Solution Workshop 1 Day [ราคาเต็ม 5000 ลดเหลือ 3000]
จุดประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้
1.    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ Concept การทำงานของอุปกรณ์ Network Access Control
2.    ผู้อบรมสามารถที่จะใช้งานและออกแบบระบบบริหารจัดการสำหรับควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายผ่านทาง Wired, Wireless และ VPN หรือก็คือโซลูชันสำหรับ AAA (Authentication, Authorization และ Accounting)ได้
3.    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดสอบ Configure อุปกรณ์ Network Access Control และทำงานร่วมกับ Solution Aruba Wireless Network
4.    ผู้อบรมสามารถที่จะแก้ไขปัญหาการทำงานของอุปกรณ์ Network Access Control
5.    ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะบริหารจัดการอุปกรณ์ในลักษณะ Bring Your Own Devices (BYOD) ได้อย่างมีความปลอดภัยในองค์กร
เนื้อหาหลักสูตรจะเน้นในส่วนของการปฏิบัติ
ภาคทฤษฏี
1.    Concept การทำงานและการบริหารจัดการของอุปกรณ์ Network Access Control 
2.    การออกแบบระบบบริหารจัดการสำหรับควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายผ่านทาง Wired, Wireless และ VPN หรือก็คือโซลูชันสำหรับ AAA (Authentication, Authorization และ Accounting)
3.    การกำหนดค่าอุปกรณ์ Network Access Control (Aruba Clearpass) เบื้องต้นได้
4.    การออกแบบและวิธีการกำหนดค่าสำหรับ Guest Self-Register 
5.    เรียนรู้การออกแบบและวิธีการกำหนดค่าสำหรับการ Authentication แบบ 802.1X
6.    เรียนรู้การกำหนดค่า Configure Role and Role Mapping ในการทำงาน
7.    เรียนรู้การกำหนดค่า Configure Enforcement profile and policies
8.    เรียนรู้การกำหนดของ Policy ที่อุปกรณ์ Aruba Clearpass ในการใช้งานแบบต่าง ๆ 
ภาคปฏิบัติ
1.    ทำ LAB ทดสอบ Setup and Initial Configure อุปกรณ์ Aruba Clearpass
2.    ทำการ Add Network Device ในอุปกรณ์ Aruba Clearpass
3.    ทำการ Configure Role and Role Mapping เพื่อใช้ในการทดสอบการเข้าถึง
4.    ทำการ Configure Enforcement profile and policies
5.    ทำการกำหนดค่าสำหรับการทำ Guest Self-Register สำหรับ Client
6.    การกำหนดค่า 802.1x Authentication และทดสอบการทำงาน
7.    การ Backup Configure และการ Restore Configuration
8.    การ Monitor อุปกรณ์ Network Access Control และตรวจสอบ LOG รวมถึงการ Configuration ในการเก็บ LOG ให้กับระบบ LAN and Wireless Network
9.    การทำ Report การใช้งานต่าง ๆ ของอุปกรณ์ Client

วีธีสมัครเข้าอบรม
ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
มาที่บัญชี บริษัท สยาม เน็ตเวิร์คเกอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 009-061877-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขที่ 128-2-30474-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 173-255200-2 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
จากนั้น Inbox Register มาที่ FB : Siam Networker [dot] COM
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล : xxxxx
Email : xxxx
Mobile : xxxx

หลักสูตร Network Access Control with Aruba Clearpass Solution Workshop 1 Day

฿5,000.00 Regular Price
฿3,000.00Sale Price
    bottom of page