top of page

หลักสูตร Introduction to ISO/IEC 27001:2013 
Information Security Management Systems
หลักสูตร : ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
________________________________________
•    ความเข้าใจพื้นฐานของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (Information Security Management)
•    ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
•    ความเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการของ ISO/IEC 27001
•    ความเข้าใจถึงคำศัพท์และคำจำกัดความที่ใช้
•    ความเข้าใจถึงข้อกำหนดหลักของมาตรฐาน ISO/IEC 27001
________________________________________
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
•    ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารอาวุโส
•    ผู้บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (Information Security Management)
•    ผู้บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management)
•    ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representatives) ของระบบบริหารจัดการต่างๆ
•    ผู้รับผิดชอบการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001
•    ผู้ตรวจติดตามภายในระบบบริหารงานภายในองค์กร
•    ที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
•    ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

Introduction to ISO/IEC 27001 
Information Security Management Systems
เนื้อหาหลักสูตร
•    จุดมุ่งหมายของหลักสูตร, วัคถุประสงค์และโครงสร้าง
•    การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
•    พื้นฐานของ ISO/IEC 27001:2013
•    ข้อ 4: บริบทขององค์กร
•    ข้อ 5: การเป็นผู้นำ
•    ข้อ 6: การวางแผน
•    ข้อ 7: การสนับสนุน
•    ข้อ 8:การดำเนินงาน
•    ข้อ 9: การประเมินผลการปฏิบัติงาน
•    ข้อ 10:การพัฒนา
•    การนำไปใช้ประโยชน์
เป็นหลักสูตรเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 หรือระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

วีธีสมัครเข้าอบรม
ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
มาที่บัญชี บริษัท สยาม เน็ตเวิร์คเกอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 009-061877-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขที่ 128-2-30474-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 173-255200-2 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
จากนั้น Inbox Register มาที่ FB : Siam Networker [dot] COM
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล : xxxxx
Email : xxxx
Mobile : xxxx
 

หลักสูตร Introduction to ISO/IEC 27001:2013

฿5,000.00 Regular Price
฿3,000.00Sale Price
    bottom of page