top of page

หลักสูตร FortiGate Firewall Basic & Administrator Workshop Outline 2 Days [ราคาเต็ม 10000 ลดเหลือ 5000]
เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง โดยทดสอบ LAB กับ FortiGate Firewall ของจริง
ระยะเวลาอบรม 2 วัน สถานที่อบรม Siam Networker Academy ตรงข้าม The Mall รามคำแหง
วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้
1. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสามารถติดตั้งอุปกรณ์และ Configure Feature ที่สำคัญของ Firewall ได้ (Focus Fortigate Firewall เพราะเป็นผู้นำด้าน UTM Firewall และจำนวนผู้ใช้งานค่อนข้างเยอะ โดยใช้ Firmware ของ FortiGate Ver. 6)
2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสามารถทำการ monitor หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ Firewall ได้
3. ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ในการ Integrate เข้ากับระบบ Network ที่มีความแตกต่างกันได้
ลักษณะเด่นของการอบรมในครั้งนี้
1. ภาคทฤษฏี 30-40% ภาคปฏิบัติ 60 %
2. เน้นการติดตั้งจากอุปกรณ์ Firewall จากประสบการณ์ทำงานจริง จึงสามารถนำไปใช้งานได้
3. ในส่วนของภาคปฏิบัติผู้เรียนจะได้ Configure Firewall ของจริงและทำการ Connect ผ่านระบบ Network ไปหาผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ (VPN IPSec) และออกใช้งาน Internet
เนื้อหาอบรมเบื้องต้นดังนี้
=====DAY1======
Module 01 : OSI Model 7 Layer
Module 02 : Introduction basic Firewall Concept
Module 03 : Set up firewall basic configure with CLI and GUI
Module 04 : How to configure system firewall (Time / Hostname)
Module 05 : How to configure firewall policies
Module 07 : How to configure firewall object (Address,Service,Schedule,Traffic Shaper and Virtual IP)
Module 08 : DHCP Server by firewall
Module 09 : Introduction Next-Gen/UTM Firewall Concept
Module 10 : How to configure UTM firewall (AntiVirus,Web Filter,Application Control and Intrusion Protection)
LAB 01 : Set up firewall basic configure with CLI and GUI
LAB 02 : Configure DHCP Server
LAB 03 : Configure Policy for Internet with service port
LAB 04 : Management user with group by source ip address
LAB 05 : Management user with authentication by user group
LAB 06 : Configure shape and guarantee bandwidth with policy firewall
LAB 07 : Policy UTM (Web Filter/Aplication Control/Anti-Virus)
=====DAY2======
Module 11 : How to configure routing with firewall (static & policy route , Dynamic route with RIP&OSPF and Monitor routing)
Module 12 : How to configure IPsec VPN(Site-to-Site) and SSL VPN (Client to Site)
Module 13 : Monitor logging and report (syslog configure)
Module 14 : How to recovery password
Module 15 : How to backup and restore configuration
LAB 08 : Set up FortiAnalyzer LOG
LAB 09 : Configure Routing OSPF with Firewall Fortigate
LAB 10 : Configure IPsec VPN(Site-to-Site)
LAB 11 : Configure NAT (Static NAT / Virtual IP Address)
LAB 12 : Backup and restore configuration
Case study 01 : Multi WAN link solution
Case study 02 : VLAN ,Routing and Policy solution
Case study 03 : IPsec VPN(Site-to-Site) hub and spoke solution
Case study 04 : system integration firewall with enterprise network solution

วีธีสมัครเข้าอบรม
ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
มาที่บัญชี บริษัท สยาม เน็ตเวิร์คเกอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 009-061877-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขที่ 128-2-30474-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 173-255200-2 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
จากนั้น Inbox Register มาที่ FB : Siam Networker [dot] COM
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล : xxxxx
Email : xxxx
Mobile : xxxx
 

หลักสูตร FortiGate Firewall Basic and Adminstrator 2 Day

฿8,000.00 Regular Price
฿5,000.00Sale Price
    bottom of page