top of page

หลักสูตร Basic Aruba Wireless Controller and Clear Pass 2 Day [ราคาเต็ม 10000 ลดเหลือ 5000]
จุดประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้
1.    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ Concept การทำงานของ Access Point และ Wireless Controller ได้
2.    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดสอบ Configure อุปกรณ์ Access Point (Aruba) และ Wireless Controller 
3.    ผู้อบรมสามารถที่จะแก้ไขปัญหาการทำงานของอุปกรณ์ Wireless ได้
4.    ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะเข้าใจการทำงานของระบบเครือข่าย Wireless LAN ได้
5.    ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะออกแบบเครือข่าย LAN และ Wireless LAN ได้ โดยจะเน้นลักษณะ Wireless Controller ในการควบคุมการทำงานของ Access Point 
7.    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ Concept การทำงานของอุปกรณ์ Network Access Control
8.    ผู้อบรมสามารถที่จะใช้งานและออกแบบระบบบริหารจัดการสำหรับควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายผ่านทาง Wired, Wireless และ VPN หรือก็คือโซลูชันสำหรับ AAA (Authentication, Authorization และ Accounting)ได้
9.    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดสอบ Configure อุปกรณ์ Network Access Control และทำงานร่วมกับ Solution Aruba Wireless Network
10.    ผู้อบรมสามารถที่จะแก้ไขปัญหาการทำงานของอุปกรณ์ Network Access Control
11.    ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะบริหารจัดการอุปกรณ์ในลักษณะ Bring Your Own Devices (BYOD) ได้อย่างมีความปลอดภัยในองค์กร
เนื้อหาหลักสูตรจะเน้นในส่วนของการปฏิบัติ
ภาคทฤษฏี
1.    ภาพรวมการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สาย และ ระบบ Security
2.    การออกแบบและติดตั้ง Configure อุปกรณ์ Access Point และ Controller Wireless
3.    เรียนรู้การกำหนดค่าเบื้องต้นในการทำงานของอุปกรณ์ Access Point และ Controller Wireless
4.    เรียนรู้การสร้าง SSID แต่ล่ะกลุ่มเพื่อใช้ในการทำงานจริงในแต่ล่ะ Zone
5.    เรียนรู้การกำหนดค่า Authentication ต่าง ๆ เช่น PSK , Captive Portal , Mac Authentication และ 802.1X
6.    เรียนรู้การกำหนดของ Policy Firewall ที่อุปกรณ์ Wireless Controller ในการใช้งานแบบต่าง ๆ 
7.    Concept การทำงานและการบริหารจัดการของอุปกรณ์ Network Access Control 
8.    การออกแบบระบบบริหารจัดการสำหรับควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายผ่านทาง Wired, Wireless และ VPN หรือก็คือโซลูชันสำหรับ AAA (Authentication, Authorization และ Accounting)
9.    การกำหนดค่าอุปกรณ์ Network Access Control (Aruba Clearpass) เบื้องต้นได้
10.    การออกแบบและวิธีการกำหนดค่าสำหรับ Guest Self-Register 
11.    เรียนรู้การกำหนดค่า Configure Role and Role Mapping ในการทำงาน
12.    เรียนรู้การกำหนดค่า Configure Enforcement profile and policies
13.    เรียนรู้การกำหนดของ Policy ที่อุปกรณ์ Aruba Clearpass ในการใช้งานแบบต่าง ๆ 

ภาคปฏิบัติ
1.    ทำ LAB ทดสอบ Configure และติดตั้งอุปกรณ์ Access Point และ Wireless Controller
2.    ทำการ Initial Setup และ Network Setup
3.    ทำการ AP Provisioning เพื่อเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นก่อนทำการ Join เข้าระบบ Wireless Controller
4.    ทำการสร้าง SSID และ VLAN ในแต่ล่ะกลุ่ม เพื่อใช้งาน - Authentication (Cons.)
5.    ทำการกำหนดค่า Authentication ในแบบต่าง  ๆ เช่น PSK , Captive portal , 802.1X (Internal Database) , MAC Address
6.    การกำหนดค่า Application Control (Policy) ในแบบต่าง ๆ 
7.    การ Backup Configure และการ Restore Configuration
8.    การ Monitor อุปกรณ์ Access Point และตรวจสอบ LOG รวมถึงการ Configuration ในการเก็บ LOG ให้กับระบบ Wireless 
9.    ทำ LAB ทดสอบ Setup and Initial Configure อุปกรณ์ Aruba Clearpass
10.    ทำการ Add Network Device ในอุปกรณ์ Aruba Clearpass
11.    ทำการ Configure Role and Role Mapping เพื่อใช้ในการทดสอบการเข้าถึง
12.    ทำการ Configure Enforcement profile and policies
13.    ทำการกำหนดค่าสำหรับการทำ Guest Self-Register สำหรับ Client
14.    การกำหนดค่า 802.1x Authentication และทดสอบการทำงาน
15.    การ Backup Configure และการ Restore Configuration
16.    การ Monitor อุปกรณ์ Network Access Control และตรวจสอบ LOG รวมถึงการ Configuration ในการเก็บ LOG ให้กับระบบ LAN and Wireless Network
17.    การทำ Report การใช้งานต่าง ๆ ของอุปกรณ์ Client

วีธีสมัครเข้าอบรม
ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
มาที่บัญชี บริษัท สยาม เน็ตเวิร์คเกอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 009-061877-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขที่ 128-2-30474-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 173-255200-2 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
จากนั้น Inbox Register มาที่ FB : Siam Networker [dot] COM
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล : xxxxx
Email : xxxx
Mobile : xxxx
 

 

หลักสูตร Basic Aruba Wireless Controller & Clear Pass 2 Day

฿10,000.00 Regular Price
฿5,000.00Sale Price
    bottom of page