top of page

หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

Topic 1 : Cyber Attack แนวโน้มภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศที่กระทบต่อองค์กร

Topic 2 : Malware รู้จักมัลแวร์ที่เจตนาออกแบบมาเพื่อสร้าง ความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ไคลเอนต์หรือเครือข่าย คอมพิวเตอร์

Topic 3 : Cyber Security แนวทางการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ รักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง

Topic 4 : Wireless Attack รูปแบบการโจมตีทางเครือข่ายไร้สาย เช่น Rogue access point, War driving

Topic 5 : Internet Security Risks ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต

Topic 6 : มุ่งเน้นความเข้าใจของความสำคัญของข้อมูลและลำดับชั้นของข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติต่อข้อมูลที่มีลำดับชั้น รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลที่ มีความสำคัญต่อองค์กร การทิ้งหรือทำลาย

Topic 7 : วิธีป้องกันภัยคุกคามด้าน social engineering เช่นรูปแบบของการ หลอกลวง phishing และการ

ป้องกันอุปกรณ์ไอทีทั้งที่เป็นส่วนตัว และอุปกรณ์ขององค์กร เช่น แนวทางการตั้งรหัสผ่าน และเปลี่ยน

รหัสผ่านอย่างไรให้ปลอดภัย เข้ารหัสข้อมูล เป็นต้นเอกสาร/ข้อมูลสำคัญขององค์กร

Topic 8 : การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ รวมทั้งมาตรการที่ใช้ในการ ปกป้องทรัพยากรจากภัยคุกคาม

ทางกายภาพทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ช่วยลดความเสี่ยง โดยวิธีการจำกัดให้เฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องใช้ งาน

(Access Control)

Topic 9 : ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ของบุคลากรในองค์กร

เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

฿5,000.00 Regular Price
฿1,500.00Sale Price
    bottom of page